Medicolegal

Information

Programs and Activities

  • Download info about programs and activities.

Progress Report

Events-Calendar

केन्द्र द्वारा चिकित्सा बिज्ञान प्रतिष्ठान, बिर अस्पतालमा आ.ब.२०७३/२०७४ र २०७४/२०७५ मा संचालित एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट तालीमका सहभागीहरुको नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७५/०४/०७ को निर्णय अनुसार तालीम काज स्वीकृति भएको पत्रहरु

२०७३/२०७४ व्याच

 

२०७३/२०७४ व्याच

 

२०७४/२०७५ व्याच

 

२०७४/२०७५ व्याच

Current Events

NHTC Event Section
Click below to view our events.
Events List

Downloads

NHTC Download Section
Click below to view documents.
Downloads List

Contact

National Health Training Center 
Teku, Kathmandu
Phone No:01-4262161, 01-4255892
Email: info@nhtc.gov.np